Terug

Inloggen als gemachtigde

Ouders en voogden kunnen inloggen in het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht van hun kind. Dit kan met een machtiging. U logt vervolgens met uw eigen DigiD met sms-functie of via de DigiD-app in.

Een machtiging aanvragen

U kunt als ouder met ouderlijk gezag een machtiging voor Mijn UMC Utrecht van uw kind op twee manieren aanvragen: digitaal of in het ziekenhuis. 

Digitale machtiging (alleen voor ouders)

Machtiging in het ziekenhuis voor ouder/voogd/curator

Vraagt u in het ziekenhuis een machtiging aan als ouder/voogd/curator? Volg dan de volgende stappen:

  • De aanvraag voor een machtiging kan bij de balie van het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht op de eerste verdieping in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (naast de balie van de apotheek).
  • Bij de balie ontvangt u een formulier. Deze moet getekend worden door de ouder(s) of voogd en uw kind (als uw kind wilsbekwaam is en 12 jaar of ouder).
  • Als voogd neemt u het volgende mee:
    • een kopie van een geldige beschikking van de rechtbank, 
    • de originele, geldige beschikking van de rechtbank. Deze moeten wij controleren. 
  • U krijgt via email een bericht over de machtiging. Dat is uiterlijk de volgende werkdag.
  • Daarna kunt u met uw eigen DigiD met sms-functie inloggen in Mijn UMC Utrecht van uw kind.

Machtiging voor de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht

Als uw kind verwezen wordt naar de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht, gaat het aanvragen van een machtiging anders. Het aanmeldteam van de afdeling neemt vóór het eerste consult op de polikliniek contact met u op om een machtiging te regelen voor het onderdeel ‘Taken’ (hier staan vragenlijsten). Ná het eerste consult, komt deze machtiging automatisch weer te vervallen. Hierna kunt u een machtiging aanvragen zoals hierboven beschreven, digitaal of in het ziekenhuis.

Ouderlijk gezag minderjarige

Een minderjarig kind staat altijd onder gezag van een of meer volwassenen. Deze volwassenen hebben het recht en de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Meestal hebben de ouders het gezag. Dat heet ouderlijk gezag. Als u gezag hebt over uw kind, bent u ook de wettelijk vertegenwoordiger. Dat betekent dat u beslissingen mag nemen voor uw kind. Of, als uw kind ouder is dan 12 jaar, dat u samen met uw kind beslist. Bijvoorbeeld of hij een bepaalde operatie moet krijgen in het ziekenhuis.

De Basisregistratie Personen (BRP)

Meestal hebben ouders samen het gezag over hun kind, ook na een echtscheiding. In dat geval kunnen beide ouders een machtiging aanvragen voor Mijn UMC Utrecht van hun kind. Als u een machtiging aanvraagt, willen wij zeker weten dat u ook de wettelijk vertegenwoordiger bent. Om deze reden controleren wij bij elke aanvraag de Basisregistratie Personen (BRP). Hierin staat geregistreerd wie het wettelijke gezag draagt. Als een ouder geen gezag heeft, kan deze ouder ook geen toegang krijgen tot Mijn UMC Utrecht.

Ook bij twijfel op een later moment in de zorg aan uw kind, kan de zorgverlener het BRP inzien om te controleren of er veranderingen zijn vastgelegd over dit ouderlijk gezag.

Wijzigingen in het (ouderlijk) gezag

Als er wijzigingen zijn in het gezag, moet u dit laten weten aan de zorgverlener van uw kind. Een wijziging in het gezag kan gevolgen hebben voor de machtigingen die zijn toegekend.

Drie leeftijdsgroepen: wie krijgen toegang?

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten van patiënten. De WGBO onderscheidt drie leeftijdsgroepen. Deze leeftijdsgroepen zijn belangrijk als het gaat om toegang tot Mijn UMC Utrecht van uw kind.

Kinderen tot 12 jaar

Alleen de ouders of voogd hebben toegang tot het patiëntportaal van het kind. Om te kunnen inloggen, vraagt u eerst een machtiging aan bij uw bezoek aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) of UMC Utrecht. Als uw kind in Mijn UMC Utrecht wil kijken, verzoeken wij u om mee te kijken met uw kind.  

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Vanaf 12 jaar mogen kinderen meebeslissen over hun zorg en behandeling. Hierbij past dat zij ook toegang krijgen tot Mijn UMC Utrecht. Dit gebeurt automatisch. Wel is hiervoor een DigiD met sms-functie nodig. Wij raden aan om samen met het kind / met een van je ouders, het portaal te bekijken.

Wilt u een machtiging aanvragen als ouder van een kind in deze leeftijd? Bespreek dit dan eerst met uw kind. 

Als u een machtiging had voor de 12e verjaardag van uw kind, dat wordt de machtiging op de 12e verjaardag ingetrokken. U moet dan een nieuwe aanvragen met met toestemming van uw kind.

Als uw kind wilsonbekwaam is, dan is medeondertekenen van het machtigingsformulier door uw kind niet nodig.

Kinderen van 16 jaar en ouder

De machtigingen die voor de 16e verjaardag van een kind zijn verleend aan de ouder (of voogd) vervallen automatisch als uw kind 16 wordt. Vanaf dat moment kan uw kind alleen nog zelf inloggen in Mijn UMC Utrecht.

Als uw kind wilsonbekwaam is, kan de machtiging voortgezet worden tot uw kind 18 jaar wordt. Daarna vervallen de machtigingen en kan u alleen als curator of mentor (voorlopig) toegang krijgen tot Mijn UMC Utrecht van uw kind.

Wilsonbekwaam

Iemand die wilsonbekwaam is, is niet in staat om zijn eigen belangen te behartigen.
Wilsonbekwaamheid kan kort duren of voor altijd zijn. Ook kan iemand voor bepaalde situaties wél wilsbekwaam zijn en voor andere situaties niet.

Bijvoorbeeld: uw kind kan wel bepalen wat hij vanavond wil eten, maar is niet in staat te beslissen welke medische behandeling hij nodig heeft.

Veel gestelde vragen

Mijn kind is net 12 geworden. Waarom kan ik niet meer inloggen?
Vanaf 12 jaar mogen kinderen volgens de WGBO meebeslissen over hun zorg en behandeling. Via een machtigingsformulier kunnen zij aangeven of zij alleen zelf in Mijn UMC Utrecht willen en of zij hun ouder(s) (of voogd) toegang willen geven. U kunt opnieuw gemachtigd worden bij het eerstvolgende polikliniekbezoek. Voorwaarde is dat uw kind de machtiging mede ondertekent.


Mijn kind is net 16 geworden. Waarom kan ik niet meer inloggen?
De machtiging komt automatisch te vervallen als uw kind 16 wordt. Vanaf nu kan uw kind alleen nog zelf inloggen in het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht. Het UMC Utrecht volgt hierin de WGBO.


Mag ik inloggen met het DigiD van mijn kind?
Nee. Een DigiD gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Het is daarom niet toegestaan om met de gegevens van iemand anders in te loggen.

Mijn kind heeft (nog) geen BSN nummer. Heeft dit gevolgen voor de toegang tot patiëntportaal Mijn UMC Utrecht?
Om toegang te krijgen tot Mijn UMC Utrecht moeten patiënten een BSN nummer hebben. Dit geldt ook voor kinderen. Als uw kind (nog) geen BSN nummer heeft, kunnen wij u en uw kind geen toegang geven tot Mijn UMC Utrecht. Het is wel mogelijk om het medische dossier op te vragen.
Informatie over opvragen medisch dossier

Meer informatie

Let op: in het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht kunt u zelf een e-mailadres invullen of wijzigen (bij ‘Persoonlijke gegevens’ onder ‘Patiëntgegevens’). Dit e-mailadres wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het sturen van een afspraakherinnering. Ook is het mogelijk om per e-mail een melding te krijgen wanneer er een nieuw e-consult is. In Mijn UMC Utrecht kan slechts één e-mailadres worden ingevuld.