Terug

Uw factuur

Uw factuur

Voorbeeld van uw factuur uitklapper, klik om te openen

Toelichting van uw factuur uitklapper, klik om te openen

De landelijke beleidsregel ‘Regeling medisch specialistische zorg’ van de NZa stelt de volgende informatie minimaal verplicht bij het declareren van zorgproducten:

1. Periode: DBC-zorgproduct start- en einddatum betreft de periode waarin zorg is geleverd aan de patiënt;

2. (Typerende) Diagnose: de diagnose waarmee de geleverde zorg is getypeerd;

3. DBC-declaratiecode: 6-cijferige code waarmee een relatie wordt gelegd tussen het DBC-zorgproduct de prijs van de DBC;

4. Subtrajectnummer: een uniek nummer waarmee de periode van zorg (het subtraject) binnen de instelling wordt geïdentificeerd;

5. DBC-zorgproductcode: De DBC-zorgproductcode is een 9-cijferige code, opgebouwd uit een DBC-zorgproductgroepcode (6 posities) aangevuld met de code van het DBC-zorgproduct binnen de groep (3 posities) (toelichting op deze code kunt u vinden op de site www.nza.nl);

6. AGB-code uitvoerend specialisme: de AGB-code van het specialisme dat als hoofdbehandelaar van de patiënt zorg heeft geleverd. AGB is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd middels een uniek nummer. (toelichting op deze code kunt u vinden op de site www.agb.nl);

7. Consumentenomschrijving (lekenomschrijving): de omschrijving (in ‘begrijpelijk’ Nederlands) van de geleverde zorg;

8. Type verwijzer: op de declaratie dient het type verwijzer vermeld te worden naar een specifieke classificatie. Bijvoorbeeld ‘zelfverwijzer SEH’. (toelichting kunt u vinden op de site www.nza.nl);

9. Bij bepaalde classificaties dient het type verwijzer aangevuld te worden met een AGB-code van de verwijzer of het verwijzend specialisme (toelichting kunt u vinden op de site www.nza.nl);

10. AGB-code verwijzend specialisme: de AGB-code van het specialisme dat de patiënt heeft doorverwezen naar het behandelend specialist.

11. Afsluitreden: de afsluitreden geeft de reden van sluiting van de zorgperiode weer (toelichting kunt u vinden op de site www.dbconderhoud.nl);

12. Indicatie machtiging: voor een aantal DBC-zorgproducten kan de aanspraak op vergoeding vanuit de basisverzekering zijn uitgesloten of beperkt. Een voorbeeld is een operatie die zowel om medische als cosmetische reden uitgevoerd kan worden. Voor een deel van deze DBC-zorgproducten dient de arts vóór behandeling een machtiging aan te vragen bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar controleert dan of de behandeling uit de aanvullende verzekering vergoed wordt, of dat de patiënt de behandeling zelf moet betalen. Door middel van ‘ja’ of ‘nee’ wordt op de nota aangegeven of de declaratie zorgactiviteiten (bijv. een operatieve ingreep) bevat waarvoor een machtiging is vereist.

13. Hash-code: een controlegetal (van circa 200 tekens) dat de zorgverzekeraar verplicht stelt;

14. (en 15) Kostenbedrag en honorariumbedrag: op de declaratie dient het totale tarief van het DBC-zorgproduct uitgesplitst te zijn in een kostenbedrag voor de zorginstelling en één of meer bedragen voor de honoraria voor de medisch specialistische zorg.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht is op elk moment dat daartoe voor hem aanleiding bestaat -een en ander ter beoordeling aan het UMC Utrecht-, gerechtigd om van de wederpartij gehele of gedeeltelijke zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van (verder) aan de wederpartij te verlenen behandeling, onderzoek en/of te leveren goederen en/of (andere) diensten, bij gebreke waarvan het UMC Utrecht gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Met het oog op de invordering is het UMC Utrecht gerechtigd van belang zijnde gegevens te verstrekken aan de instanties welke door hem met de invordering belast worden, een en ander met inachtneming van de privacy regels terzake. Het UMC Utrecht mag door de wederpartij verstrekte gegevens inzake tenaamstelling, adres, woonplaats en -indien van toepassing- verzekeringsvorm beschouwen als correct totdat de wederpartij aan het UMC Utrecht een wijziging van die gegevens schriftelijk heeft medegedeeld.

4 Tarieven

Het UMC Utrecht is gerechtigd om, overeenkomstig de geldende tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit of van enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan, zonder nadere kennisgeving de tarieven voor onderzoek en/of behandeling en/of verpleging en/of het leveren van goederen en/of diensten aan te passen. Het UMC Utrecht is gehouden de in schriftelijk uitgebrachte aanbiedingen genoemde bedragen aan de wederpartij in rekening te brengen tenzij tussen het moment van uitbrengen en het daadwerkelijk uitvoeren van de prestatie/nakomen van de verbintenis anders luidende tariefvoorschriften van kracht zijn geworden. In een dergelijk geval zullen bij declaratie steeds de op het moment van de prestatie geldende tarieven gelden.

5 Intellectuele eigendom

Alle intellectuele vermogensrechten, die het UMC Utrecht bij de uitvoering van de overeenkomst ontwikkelt en/of gebruikt, komen toe aan het UMC Utrecht.

6 Rechts- en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen het UMC Utrecht en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst of totstandkoming daarvan, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

 

van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, hierna te noemen 'UMC Utrecht', gevestigd te 3584 CX Utrecht aan de Heidelberglaan 100, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht d.d. 26 februari 2014 onder dossiernummer 30244197.

1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (zoals omschreven in artikel 2) en alle door het UMC Utrecht te leveren en geleverde prestaties alsmede op het leveren van alle diensten en/of goederen aan derden, hierna ook wel te noemen "wederpartij". Een verwijzing door de wederpartij naar eigen algemene voorwaarden heeft geen effect. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover deze bedingen uitdrukkelijk en schriftelijk door het UMC Utrecht zijn bevestigd.

2 Totstandkoming overeenkomst

Het zich onderwerpen aan onderzoek en/of behandeling c.q. het afnemen van goederen en/of diensten doet automatisch een overeenkomst tussen UMC Utrecht en de wederpartij ontstaan, waarbij deze voorwaarden van kracht zijn, zonder dat deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard behoeven te worden door de wederpartij.

3 Betaling

Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro's te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen dertig dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan -zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is- de wederpartij in verzuim is. De op de bankafschriften van het UMC Utrecht aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. De wederpartij is vanaf de vervaldatum van de factuur (de factuurdatum vermeerderd met dertig dagen) de wettelijke rente verschuldigd over het dan nog openstaande factuurbedrag tot aan de dag der algehele voldoening. Voor rekening van de wederpartij komen voorts alle door het UMC Utrecht te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, inclusief de eventuele over deze kosten verschuldigde omzetbelasting. Voor ondernemers zijn de kosten 15% van de hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet