Terug

Privacy

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de zorgverlener van uw kind een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht. Het dossier van uw kind bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van uw kind en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Uw dossier uitklapper, klik om te openen

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw zorgverlener een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Uw behandelend arts vraagt deze gegevens bijvoorbeeld op bij de huisarts of bij een medisch specialist in een ander ziekenhuis.

Medewerkers van het UMC Utrecht doen hun best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • onbevoegden geen toegang geven tot uw gegevens

De zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens in uw dossier die noodzakelijk zijn voor het vervullen van hun taak. Deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Informeren van andere zorgverleners binnen of buiten het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Bijvoorbeeld bij een verwijzing of na ontslag uit het ziekenhuis (dan informeren wij de huisarts, kinderarts en consultatiebureau). Dit gebeurt standaard, tenzij u en/of uw kind daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.
 • Gebruik voor waarneming of voor intercollegiale toetsing binnen het ziekenhuis .
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.
 • Kwaliteitsregistraties: dit zijn registraties van gegevens over ziekten en de behandeling daarvan met als doel om de kwaliteit van zorg te meten en waar mogelijk te verbeteren.
 • Academisch wetenschappelijk onderzoek. 
 • Daarnaast worden gegevens uit het dossier van uw kind aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. De behandelend arts van uw kind moet bijvoorbeeld een infectieziekte melden aan de directeur van de GGD.

Wil de arts van uw kind gegevens gebruiken voor een ander doel dan hierboven aangegeven, dan moet hij u en uw kind daarover informeren en is jullie toestemming nodig.

Toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw kind herleidbaar zijn (geanonimiseerde gegevens).

Heeft u vragen over de privacy van het dossier van uw kind, dan kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van het UMC Utrecht via privacy@umcutrecht.nl.

Of per post:
UMC Utrecht t.a.v. Functionaris gegevensbescherming
Huispostnummer Fac. 10.12
Postbus 85500
3508GA Utrecht

In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staat beschreven welke rechten en plichten u als patiënt heeft. Een belangrijk onderdeel is het recht op informatie en het recht om toestemming te geven voor een behandeling.

Onderzoeken en registraties uitklapper, klik om te openen

Deze privacygevoelige gegevens worden zorgvuldig afgeschermd. Dit wil zeggen dat de naam van uw kind niet direct gekoppeld is aan de gegevens. Alleen speciaal bevoegde medewerkers met geheimhoudingsplicht hebben toegang tot deze gegevens. Als u niet wilt dat de gegevens van uw kind worden geregistreerd, kunt u dit vertellen aan de behandelend arts. De arts schrijft dit in het dossier en zorgt ervoor dat de gegevens van uw kind niet worden geregistreerd. Als u meer informatie wilt over registratie van kanker, vraag dan naar de folder 'Registratie van kanker, van groot belang'.

Het UMC Utrecht is een academische instelling en heeft een wettelijke taak om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Landelijk worden over diverse ziekten gegevens verzameld (registraties). Het UMC Utrecht werkt hier aan mee. Het doel van deze registraties is bredere kennis over specifieke ziekten te krijgen. De gegevens worden verzameld om de behandeling van onze patiënten te blijven verbeteren. 

Onderzoeksgegevens worden zo veel mogelijk anoniem verwerkt. Als dat niet mogelijk is, worden er maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen. Bijvoorbeeld door uw gegevens te pseudonimiseren. Dat betekent dat uw gegevens onder een code worden verwerkt. Hierbij wordt er geen gegeven gebruikt dat direct aan u te koppelen is. Dit geldt zowel voor onderzoek in het kader van kwaliteitsregistraties als voor academisch onderzoek. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor academisch onderzoek als u daar toestemming voor heeft gegeven. 

De Nederlandse Kankerregistratie verzamelt gegevens van mensen die kanker hebben. Medewerkers van de Integrale Kankercentra halen deze gegevens uit de medische dossiers. Zij verzamelen informatie over onder andere de ziekte, de behandelingen en het verloop. Wanneer uw kind kanker heeft, worden de naam en geboortedatum in de registratie opgenomen.  

Tellen wifi-signalen uitklapper, klik om te openen

Om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte mogelijk is tussen u als patiënt, bezoeker en onze medewerkers, houden wij de drukte in het ziekenhuis goed in de gaten. Dat doen we bijvoorbeeld door het tellen van wifi-signalen van mobiele apparaten.

Het UMC Utrecht kan deze gegevens niet herleiden; alleen het aantal apparaten met een wifi-signaal wordt geteld. We weten niet van wie de apparaten zijn en wie er in het ziekenhuis aanwezig zijn. Als u uw wifi-signaal van uw mobiele apparaat uitzet , dan wordt uw apparaat niet meegeteld.

Door de drukte altijd goed in de gaten te houden, beperken we verspreiding van het coronavirus.

Regels voor het maken van foto, film en geluidsopname uitklapper, klik om te openen

Om de privacy van onze patiënten en medewerkers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto's, films en geluidsopnames. Onderstaande regels gelden voor patiënten en bezoekers.

 • U mag foto- of filmopnames maken van uzelf in het ziekenhuis, maar er mogen geen andere patiënten of medewerkers herkenbaar te zien of te horen zijn. 
 • Wees terughouden met het maken van foto- of filmopnames van anderen. Wilt u toch een opname maken van iemand anders? Vraag dan vooraf toestemming aan diegene. Vertel er ook bij wat u met de foto of film wilt doen.
 • Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto- of filmopnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag u geen foto- of filmopnames maken.
 • Wilt u een foto of film bijvoorbeeld delen via social media? Zorg altijd dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto / film zichtbaar zijn.
 • Op veel verpleegafdelingen hangt een overzichtsbord met de namen van de opgenomen patiënten op de afdeling. Hier mag u geen foto- of filmopnames van maken.
 • Het gebruik van verborgen camera’s is in het UMC Utrecht niet toegestaan.

Regels voor het gebruik van social media uitklapper, klik om te openen

 • Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen.
 • Wees bewust van het karakter van social media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.
 • Doe niets op social media wat u, andere patiënten of medewerkers van het UMC Utrecht kan schaden.

Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van het UMC Utrecht vindt. Graag zelfs! Maar u mag niet zomaar foto’s of filmpjes die u in het UMC Utrecht hebt gemaakt op social media zetten.
Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels:

 • Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Vertel er ook bij wat u met de foto of een film wilt doen.

Gegevens op de website uitklapper, klik om te openen

Persoonlijke gegevens die u via onze website invult, zoals uw naam of adres, gebruikt het UMC Utrecht alleen voor het doel waarvoor u ze invult. 


Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet